ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van Klokkum.

© 2022, Klokkum. Alle rechten voorbehouden.

1. Toepasselijkheid voorwaarden

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen,

verkopen, leveringen, overeenkomsten, producten en diensten van Klokkum

waarbij Klokkum optreedt als leverancier/opdrachtnemer. Deze voorwaarden

gelden vanaf 1 oktober 2022.

1.2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts

geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.3. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd

wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden

onverminderd van kracht. Klokkum en opdrachtgever treden in dat geval in

overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of

vernietigde bepalingen overeen te komen.

2. Definities

2.1. Onderstaande begrippen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende

betekenis:

• Applicatie-infrastructuur: het totaal van alle benodigde serverhardware,

serversoftware, netwerkapparatuur, ondersteunende software en externe

diensten voor het betrouwbaar aanbieden van een softwareproduct in een

productieomgeving of omgeving voor andere doeleinden.

• Backlog: geprioriteerde lijst van werkzaamheden waaraan gewerkt wordt

in een sprint. Wordt samengesteld door de producteigenaar in

samenspraak met het team van Klokkum. Bij het samenstellen van de

(sprint)backlog is het doel van de betreffende milestone leidend.

• BESA: best-effort service agreement, service-overeenkomst met beperkte

zekerheden.

• Inspanningsverplichting: een verplichting van Klokkum aan

opdrachtgever om zich in te spannen voor de opdracht. Deze

inspanningsverplichting kan uitgedrukt worden in een minimaal aantal uren

dat Klokkum contractueel verplicht is aan de opdracht te besteden.

• Ontwikkelingstransitie: traject om opdrachtgever in staat te stellen

verdere ontwikkeling zelf uit te voeren.

• Oplevering: beschikbaar maken van het werk aan opdrachtgever, zodat

opdrachtgever feedback of de opdracht tot publicatie kan geven.

• Opleveringsverplichting voor een sprint: Klokkum zal voor elke sprint

een oplevering doen naar de opdrachtgever. Dit komt voor uit de

opleveringsverplichting voor de sprint. Afhankelijk van de overeengekomen

duur van de sprints is dit een oplevering per één of twee weken. In

sommige situaties kan de opleveringsverplichting voor een sprint vervallen.

• Los werk: ook wel losse werkzaamheden, al het werk dat niet binnen de

sprintstructuur wordt uitgevoerd, of volgt uit een service-overeenkomst

maar niet daarbinnen kan worden ingevuld.

• Milestone: overkoepelend doel dat Klokkum nastreeft en tracht te

behalen middels het uitvoeren van een variabel aantal sprints, voor een

vooraf vastgestelde datum.

• Minimale inspanningsverplichting voor een sprint: Klokkum werkt met

een minimale inspanningsverplichting bij sprints. Deze is afhankelijk van de

grootte van het team en de duur van de sprint. Bij een sprint van een week

waarbij een persoon voltijd aan het project werkt, is dit dertig uur.

• Producteigenaar: contactpersoon voor Klokkum van opdrachtgever.

Beslissingsbevoegd met aanzien van de overeenkomst met Klokkum.

• Productieomgeving: omgeving met als taak: software te serveren aan

eindgebruikers. Is samengesteld uit verschillende componenten en

externe diensten. Bevat (persoons)gegevens van eindgebruikers.

• Projectmanager: contactpersoon van Klokkum voor opdrachtgever. Leidt

het project van opdrachtgever bij Klokkum.

• SLA: service-level agreement, serviceniveau-overeenkomst met

uitgebreide afspraken over het serviceniveau en extra zekerheden.

• Softwareproduct: de software die Klokkum in opdracht van

opdrachtgever ontwikkelt.

• Spoedwerkzaamheden: werkzaamheden waarvan opdrachtgever

verlangt dat deze met spoed worden opgepakt door Klokkum. Dit kan

expliciet aangegeven worden door termen als ‘Spoed’ en ‘Dringend’ te

noemen in de communicatie. Klokkum beschouwt werkzaamheden ook

als spoed als impliciet de hoge urgentie duidelijk is in de communicatie.

• Sprint: periode van één of twee weken waarin een team toewerkt naar

een sprintoplevering. Dit is de primaire werkeenheid van Klokkum met een

doorlopend en iteratief karakter. Klokkum heeft een minimale

inspanningsverplichting en opleveringsverplichting voor sprints.

• Sprintcompensatie: compensatieregeling voor fouten, niet naleven van

inspanningsverplichting van de sprint of opleveringsverplichting van de

sprint. Exclusief voor werk dat in sprints wordt uitgevoerd.

• Stagingomgeving: omgeving met als taak: software serveren aan

opdrachtgever en Klokkum voor test- en reviewdoeleinden. Is

samengesteld uit dezelfde of vergelijkbare componenten en externe

diensten als productieomgeving. Bevat geen (persoons)gegevens van

eindgebruikers.

• Sunsetprocedure: procedure om te stoppen met ondersteuning van een

softwareproduct, applicatie-infrastructuur correct offline te halen en het

product en bijhorende data te archiveren. Het softwareproduct is achteraf

niet meer beschikbaar voor eindgebruikers. Na een sunsetprocedure kan

met behulp van het resulterende archief het softwareproduct opnieuw

gelanceerd worden zonder omvangrijk gegevensverlies.

3. Aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Klokkum zijn vrijblijvend, tenzij door

Klokkum schriftelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever staat in voor de

juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Klokkum verstrekte

gegevens waarop Klokkum zijn aanbieding heeft gebaseerd.

3.2. Een aanbieding gedaan door Klokkum heeft een geldigheidsduur van dertig

dagen, tenzij anders vermeld.

3.3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens

hem aan Klokkum verstrekte gegevens waarop Klokkum zijn aanbieding baseert.

Opdrachtgever betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de

prestatie van Klokkum dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen,

afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen

e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor Klokkum niet bindend, behoudens

indien door Klokkum uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.4. Wanneer opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan

meerdere partijen wenst te verstrekken, dient hij hiervan Klokkum op de hoogte

te stellen. Op verzoek van Klokkum dient opdrachtgever mee te delen aan welke

andere partijen de opdracht is verstrekt. Indien opdrachtgever eenzelfde opdracht

reeds eerder aan een andere partij heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke

partij dit is geweest.

3.5. Indien opdrachtgever losse werkzaamheden wenst af te nemen, geeft Klokkum

een inschatting af met apart eventuele uitloop gespecificeerd. Indien

opdrachtgever akkoord gaat, is dit ook met het invullen van de vooraf

gespecificeerde ingeschatte uitloop. Indien dit overschreden wordt, stopt

Klokkum de werkzaamheden. Het uitgevoerde werk wordt in rekening gebracht.

3.6. Indien opdrachtgever Klokkum spoedwerk laat verrichten, geeft Klokkum geen

inschattingen af. Spoedwerkzaamheden worden achteraf gefactureerd op basis

van gewerkte tijd tegen de geldende tarieven van Klokkum. Klokkum geeft buiten

een SLA geen garanties of verzekeringen af op over het tijdig oppakken van

spoedwerk.

3.7. Indien opdrachtgever Klokkum servicewerk laat verrichten, geeft Klokkum geen

inschattingen af.

4. Prijs en betaling

4.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van

overheidswege zijn of worden opgelegd.

4.2. Alle door Klokkum kenbaar gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s en

opdrachtgever dient alle betalingen in euro’s te voldoen.

4.3. Aan een door Klokkum afgegeven voorcalculatie, inschatting of begroting kunnen

door opdrachtgever geen rechten of verwachtingen worden ontleend.

4.4. Klokkum hanteert nooit een vaste prijs voor het te verrichten werk.

Opdrachtgever betaalt altijd voor de inspanning, niet voor de prestatie.

4.5. Indien opdrachtgever definitief akkoord gaat met het inplannen van sprints, stemt

opdrachtgever ook in met de betaling van betreffende sprints.

4.6. Indien Klokkum servicewerk voor opdrachtgever uitvoert zonder

serviceovereenkomst, wordt dit volgens de geldende tarieven van Klokkum

achteraf gefactureerd.

4.7. Indien opdrachtgever volgens de tussen partijen gesloten overeenkomst bestaat

uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die

(rechts)personen tegenover de Klokkum hoofdelijk verbonden tot nakoming van

de overeenkomst.

4.8. Met betrekking tot de door Klokkum verrichte prestaties en de daarvoor door

opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie

van Klokkum volledig bewijs op, onverminderd het recht van opdrachtgever tot

het leveren van tegenbewijs.

4.9. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van opdrachtgever, geldt

dat Klokkum gerechtigd is schriftelijk, conform de in de overeenkomst

opgenomen index of andere maatstaf, geldende prijzen en tarieven aan te passen

op de in de overeenkomst genoemde termijn.

4.10. Klokkum is gerechtigd schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten

minste zestig dagen de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien

opdrachtgever in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing,

is opdrachtgever gerechtigd binnen veertien dagen na kennisgeving van de

aanpassing de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum

waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.

4.11. Verschuldigde bedragen worden door opdrachtgever betaald volgens de

overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities.

Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin

tot verrekening van verschuldigde bedragen.

4.12. Indien opdrachtgever een factuur niet voldaan heeft veertien dagen na het

verlopen van de betalingstermijn, is Klokkum gerechtigd om alle overige reeds

ingeplande werkzaamheden voor opdrachtgever te staken. Indien de verlopen

factuur service betreft, kan opdrachtgever geen aanspraak maken op het

afgesproken serviceniveau uit de SLA, de SLA-compensatie en wordt geen

servicewerk meer uitgevoerd.

4.13. Indien opdrachtgever een factuur vijfenveertig dagen na het verlopen van de

betalingstermijn nog niet voldaan heeft, brengt Klokkum per direct alle nog niet in

rekening gebrachte uitgevoerde losse werkzaamheden, servicewerkzaamheden

en aangevangen sprints in rekening. Klokkum wordt direct gevrijwaard van de

inspannings- en opleveringsverplichting voor deze sprints. Indien de openstaande

factuur service betreft, wordt Klokkum gevrijwaard van de

inspanningsverplichting voor ingekochte service-uren en het openstaande

servicetegoed. Indien de openstaande factuur hosting of tooling betreft is

Klokkum gerechtigd, zonder goedkeuren van de opdrachtgever, een

sunsetprocedure te starten voor het softwareproduct en hiermee de volledige

applicatie-infrastructuur offline te halen.

4.14. Werkzaamheden die onderdeel zijn van een sunsetprocedure of voortkomen uit

een sunsetprocedure worden volgens de geldende tarieven van Klokkum aan

opdrachtgever gefactureerd, en bij de opdrachtgever verhaald.

4.15. Indien opdrachtgever sprints afneemt en geen eerdere overeenkomst met

Klokkum heeft, dient opdrachtgever een aanbetaling van de eerste vier weken

aan werkzaamheden voor aanvang van de eerste ontwikkelwerkzaamheden te

voldoen. Bij het uitblijven van de aanbetaling vervalt de opleverings- en

inspanningsverplichting van Klokkum, totdat de betaling ontvangen is. De

betalingsverplichting van opdrachtgever voor het ingeplande werk blijft

ongewijzigd.

4.16. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is

opdrachtgever, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het

openstaande bedrag wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd.

Indien opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering

te voldoen, kan Klokkum de vordering uit handen geven, in welk geval

opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot

vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder

begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de

overige wettelijke en contractuele rechten van Klokkum onverlet.

4.17. Alle bedragen die betrekking hebben op het ontwerp en de ontwikkeling van een

softwareproduct zijn telkens per twee weken na afloop van de werkzaamheden

verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.18. Alle bedragen die betrekking hebben op door Klokkum te verlenen

hostingdiensten, tooling en/of service zijn telkens per kalendermaand vooraf

verschuldigd middels een door Klokkum ingeschat voorschot, tenzij uitdrukkelijk

anders overeengekomen. Het voorschot voor hostingdiensten en tooling wordt elk

kwartaal verrekend met de gemaakte kosten.

4.19. Indien Klokkum programmatuur, licenties, apparatuur of andere middelen die

nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst aanschaft, wordt dit aan

opdrachtgever gefactureerd. De programmatuur, licenties, apparatuur of andere

middelen worden na voldoening van de factuur eigendom van opdrachtgever.

Opdrachtgever vrijwaart Klokkum van enige aanspraak op schadevergoeding bij

schade aan programmatuur, apparatuur of andere middelen.

4.20. Indien medewerkers van Klokkum regelmatig en structureel moeten reizen naar

een andere locatie dan het kantoor van Klokkum ter uitvoering van de

overeenkomst, worden gemaakte kosten gefactureerd aan opdrachtgever. Indien

medewerkers voor opdrachtgever buiten Nederland reizen, worden alle kosten

daarvoor gefactureerd aan opdrachtgever.

4.21 Levertijden, na inschrijving op de website en het betalen van 0.01 eurocent wordt klokkum binnen 1 werkdag gereed gemaakt voor de klant. Factuur wordt verzonden naar het bij klokkum bekende e-mail adres op het moment van inschrijving.

4.22 De abonnments kosten worden per maand automatisch afgeschreven. 2 dagen voor afschrijving volgt de specificatie hiervan. Het annuleren van het abonnement kan op elk moment, de factuur geld dan tot en met de dag van annuleren. Een nieuw abonnement afsluiten kan dan niet meer in datzelfde jaar.

4.23 Verzendmethodes, de facturen worden via e-mail verzonden

5. Duur van de overeenkomst

5.1. Indien en voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst een

duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen

partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van een jaar geldt.

5.2. De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de

oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij opdrachtgever of

Klokkum de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een

opzegtermijn van zes weken voor het einde van de desbetreffende periode.

5.3. Opdrachtgever kan een serviceovereenkomst beëindigen met inachtneming van

een opzegtermijn van dertig dagen.

5.4. Indien Klokkum hosting of tooling inkoopt voor opdrachtgever, waarbij de

leverancier een langere opzegtermijn dan dertig dagen hanteert, neemt Klokkum

de opzegtermijn van leverancier over.

5.6 annuleringsvoorwaarden, Klokkum brengt geen annuleringskosten in rekning bij opzeggen. Er worden alleen de dagen van gebruik gefactureerd.

6. Medewerkings- en informatieverplichtingen

6.1. Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van

informatie- en communicatietechnologie afhankelijk is van een juiste en tijdige

onderlinge samenwerking. Opdrachtgever zal steeds tijdig alle in redelijkheid door

Klokkum gewenste medewerking verlenen, ook als deze medewerking een

significante investering vereist.

6.2. In verband met de continuïteit zal opdrachtgever een contactpersoon aanwijzen

die voor de duur van de werkzaamheden van Klokkum als zodanig fungeert. Een

contactpersoon van opdrachtgever dient te beschikken over de nodige ervaring,

specifieke materiekennis en inzicht in de door opdrachtgever gewenste

doelstellingen. De contactpersoon van opdrachtgever is voor Klokkum de

producteigenaar van het product dat Klokkum in opdracht van opdrachtgever

ontwikkelt en is verantwoordelijk voor het vervullen van diens verplichtingen die

voortkomen uit de overeenkomst. De producteigenaar dient bevoegd te zijn om

beslissingen voor opdrachtgever te nemen, onder andere met betrekking tot het

productontwikkelingsproces, service, hosting en tooling.

6.3. De producteigenaar is verantwoordelijk voor het tijdig vaststellen van de backlog

bij te werken sprints en het geven van feedback bij opleveringen.

6.4. Klokkum is enkel gehouden opdrachtgever periodiek inlichtingen te verstrekken

omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door middel van de door

opdrachtgever aangewezen contactpersoon. Afhankelijk van de overeenkomst

vindt dit minimaal wekelijks of tweewekelijks plaats.

6.5. De producteigenaar van opdrachtgever draagt het risico van de selectie van de

door Klokkum te leveren zaken, goederen en/of diensten en het samenstellen van

de backlog. Opdrachtgever neemt steeds de uiterste zorg in acht om te

waarborgen dat de eisen waaraan de prestatie van Klokkum dient te voldoen,

juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes,

reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor

Klokkum niet bindend, behoudens indien door Klokkum uitdrukkelijk anders is

vermeld.

6.6. Indien opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst personeel en/of

hulppersonen inzet naast de door opdrachtgever aangewezen producteigenaar,

zal dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis

en ervaring.

6.7. Opdrachtgever waarborgt voortvarendheid van de door hem tijdens de uitvoering

van de overeenkomst te nemen voortgangsbeslissingen.

6.8. In geval medewerkers van Klokkum op locatie van opdrachtgever

werkzaamheden verrichten, draagt opdrachtgever tijdig en kosteloos zorg voor de

noodzakelijke faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en

netwerkfaciliteiten. Klokkum is niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens

transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij

opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of

bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Klokkum. De werkruimte en

faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke eisen. Opdrachtgever vrijwaart

Klokkum voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Klokkum,

die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het

gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in

zijn organisatie. Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en

beveiligingsregels voor aanvang van de werkzaamheden aan de door Klokkum

ingezette medewerkers kenbaar maken.

6.9. Indien opdrachtgever in verband met de diensten en producten van Klokkum

programmatuur, apparatuur of andere middelen aan Klokkum ter beschikking

stelt, staat opdrachtgever in voor het verkrijgen van alle benodigde licenties of

p. 8

goedkeuringen met betrekking tot deze middelen welke Klokkum nodig mocht

hebben.

6.10. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het beheer, waaronder controle van

de instellingen, het gebruik van de door Klokkum geleverde producten en/of

verstrekte diensten en de wijze waarop de resultaten van de producten en

diensten worden ingezet. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de

instructie aan, en het gebruik door gebruikers, tenzij anders overeengekomen in

een SLA of BESA.

6.11. Opdrachtgever zal zelf de op zijn eigen apparatuur benodigde

(hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig

de daarbij gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en

gebruiksomgeving aanpassen en de door opdrachtgever gewenste

interoperabiliteit bewerkstelligen, tenzij anders overeengekomen in een SLA of

BESA.

6.12. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door Klokkum mogelijk te

maken, zal opdrachtgever Klokkum steeds tijdig alle in redelijkheid door Klokkum

te verlangen gegevens of inlichtingen verschaffen.

6.13. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan

Klokkum verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties. Indien de

door opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen of specificaties

voor de Klokkum kenbare onjuistheden bevatten, zal de Klokkum hierover

navraag doen bij opdrachtgever.

7. Planning werkzaamheden en leveringstermijnen

7.1. Klokkum spant zich er redelijkerwijs voor in de door hem genoemde of tussen

partijen overeengekomen, al dan niet uiterste milestones te behalen. Door

Klokkum genoemde of tussen partijen overeengekomen sprintopleveringen en/of

milestones, gelden steeds als streefdata, binden Klokkum niet en hebben steeds

een indicatief karakter.

7.2. Indien overschrijding van een milestone deadline dreigt, zullen Klokkum en

opdrachtgever in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de

verdere planning te bespreken.

7.3. Indien de overeengekomen werkzaamheden in de vorm van sprints plaatsvinden,

behoudt Klokkum het recht om bij uitblijven van een definitief akkoord op de

reservering van opdrachtgever op de voorgestelde planning zes weken voor

aanvang van de sprints deze uit de planning te halen. Een reservering van werk

staat gelijk aan een intentieverklaring.

8. Specificaties en ontwikkeling

8.1. Indien niet reeds voor of bij het aangaan van de overeenkomst een backlog of een

ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur of website aan Klokkum zijn

verstrekt, dient de producteigenaar schriftelijk te specificeren welke

p. 9

programmatuur of website ontwikkeld zal worden. Klokkum adviseert hierbij. De

backlog moet vastgesteld zijn voor de aanvang van de werkzaamheden.

8.2. Indien geen backlog is vastgesteld voor de start van een sprint vervalt de

opleveringsverplichting en de mogelijkheid tot aansprak op de

compensatieregeling voor de betreffende sprint zoals omschreven in artikel 11.

8.3. Indien geen wijzigingen doorgegeven worden voor een bestaande backlog voor

aanvang van een sprint, werkt Klokkum volgens de eerder vastgestelde backlog

en prioritering daarin.

8.4. Indien sprake is van spoedwerkzaamheden die voor de opdrachtgever tijdens de

sprint moeten worden uitgevoerd, vervalt de opleveringsverplichting van Klokkum

voor die sprint.

8.5. Klokkum zal de programmatuur en/of website met zorg ontwikkelen, een en

ander met inachtneming van de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties of het

ontwerp. Alvorens met de ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan Klokkum

verlangen dat opdrachtgever zich schriftelijk akkoord verklaart met de backlog,

specificaties of het ontwerp.

8.6. Een sprintoplevering is nooit een oplevering naar een productieomgeving of

applicatiewinkel.

8.7. Indien werkzaamheden als losse werkzaamheden worden afgenomen, heeft

Klokkum geen opleveringsverplichting.

8.8. Klokkum gebruikt een ontwikkelmethode die zich kenmerkt door het

uitgangspunt dat het ontwerpen en/of ontwikkelen van (onderdelen van) de

programmatuur of website op iteratieve wijze geschiedt. Opdrachtgever aanvaardt

dat de werkzaamheden bij aanvang niet zullen worden verricht op basis van

volledige of volledig uitgewerkte specificaties en tevens dat specificaties, welke al

dan niet bij aanvang van de werkzaamheden zijn overeengekomen, tijdens de

uitvoering van de overeenkomst in goed overleg kunnen worden aangepast met

inachtneming van de projectaanpak die bij de ontwikkelmethode behoort. Partijen

zullen tijdens de uitvoering van de overeenkomst gezamenlijk in goed overleg

beslissingen nemen met betrekking de specificaties die voor de volgende fase van

het project en/of voor de volgende deelontwikkeling gelden. Opdrachtgever

aanvaardt het risico dat de programmatuur en/of de website niet

noodzakelijkerwijs aan alle specificaties zullen beantwoorden. Opdrachtgever

draagt zorg voor een permanente, actieve en door de organisatie van

opdrachtgever gedragen inbreng via de producteigenaar en medewerking van

relevante eindgebruikers, onder meer ten aanzien van (nadere) besluitvorming en

het prioriteren van werkzaamheden.

8.9. Bij gebreke van tijdige en duidelijke voortgangsbeslissingen van de zijde van

opdrachtgever conform de projectaanpak, is Klokkum gerechtigd—doch niet

verplicht—de naar zijn oordeel passende beslissingen te nemen.

8.10. Opdrachtgever aanvaardt de programmatuur en/of website in de staat waarin

deze zich op het moment van het einde van de laatste ontwikkelfase bevindt (‘as

is, where is’). Klokkum is na de laatste ontwikkelfase niet gehouden tot herstel

van fouten, tenzij terechte aanspraak wordt gemaakt op de sprintcompensatie,

zoals omschreven in artikel 11.

8.11. Indien opdrachtgever een overeenkomst met Klokkum heeft voor het uitvoeren

van los werk, zal Klokkum bij gebreke van specifieke aanvangsafspraken de

ontwerp- en/of ontwikkelwerkzaamheden binnen een redelijke, door haar te

bepalen termijn aanvangen.

8.12. Desgevraagd zal opdrachtgever Klokkum in de gelegenheid stellen de

werkzaamheden buiten de gebruikelijke werkdagen en werktijden op kantoor of

locatie van opdrachtgever te verrichten.

8.13. Klokkum zal ten aanzien van de ontwikkeling van een website geen zogeheten

‘content management systeem’ beschikbaar stellen.

8.14. In de verplichtingen van Klokkum zijn niet begrepen het onderhoud van de

programmatuur en/of de website, en/of het verlenen van ondersteuning (support)

aan gebruikers en/of beheerders daarvan, tenzij dit schriftelijk anders is overeen

gekomen. Indien in afwijking van het vorenstaande door Klokkum tevens

onderhoud en/of ondersteuning verleend moet worden, kan Klokkum verlangen

dat opdrachtgever daarvoor een separate schriftelijke overeenkomst aangaat.

Deze werkzaamheden of preventieve servicewerkzaamheden worden separaat

tegen de gebruikelijke tarieven van Klokkum in rekening gebracht.

9. Wijziging en meerwerk

9.1. Indien Klokkum op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever

werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of

omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen

deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens

de gebruikelijke tarieven van Klokkum. Klokkum is niet verplicht aan een dergelijk

verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke

overeenkomst wordt gesloten.

10. Acceptatie

10.1. Opdrachtgever aanvaardt de programmatuur in de staat waarin deze zich op het

moment van aflevering bevindt (‘as is, where is’), derhalve met alle zichtbare en

onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van Klokkum op

grond van de sprintcompensatieregeling van artikel 11.

10.2. Daar waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’ wordt daaronder

verstaan het substantieel niet voldoen van de programmatuur aan de door

Klokkum kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van de

programmatuur. Van een fout is alleen sprake indien:

• De fout consistent reproduceerbaar is met een eenvoudig stappenplan;

• De fout hardware- en platformonafhankelijk is, en daarmee dus ook

reproduceerbaar is op verschillende typen hardware en verschillende

platformen;

• De fout duidelijk gaat over iets dat elk gebruik van de functie of software

treft; en

• De fout niets te maken heeft met performanceproblemen.

Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding te maken. Klokkum

heeft geen enkele verplichting met betrekking tot andere gebreken in of aan de

programmatuur dan met betrekking tot fouten in de zin van deze algemene

voorwaarden.

10.3. Indien de programmatuur in sprints en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest,

doet de niet-acceptatie van een bepaalde sprint en/of onderdeel niets af aan de

acceptatie van een eerdere sprint en/of een ander onderdeel.

10.4. Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in dit artikel heeft

tot gevolg dat Klokkum haar verplichtingen betreffende de terbeschikkingstelling

en aflevering van de programmatuur heeft voldaan.

11. Sprintcompensatie

11.1. Klokkum zal zich naar beste vermogen inspannen fouten in een sprintoplevering

binnen een redelijke termijn te herstellen. Deze fouten dienen binnen een periode

van drie weken na de oplevering of voor de oplevering van de volgende sprint,

indien de oplevering eerder plaatsvindt, gedetailleerd omschreven schriftelijk bij

Klokkum te zijn gemeld.

11.2. Indien de compensatie wordt toegekend, werkt Klokkum kosteloos door om het

probleem te verhelpen. Kosteloos doorwerken wordt tot maximaal nogmaals de

volledige minimale inspanningsverplichting van de sprint waarvoor aanspraak

wordt gemaakt op de compensatie. De volgende situaties bieden mogelijkheid tot

aanspraak maken op de sprintcompensatie:

• Klokkum heeft niet voldaan aan de opleveringsverplichting;

• Klokkum heeft niet voldaan aan de minimale inspanningsverplichting;

• Klokkum heeft de sprintbacklog niet gevolgd;

• Een door Klokkum opgeleverde functie bevat een fout zoals gedefinieerd

in artikel 10.2.

11.3. Indien meer uren dan nogmaals de minimale inspanningsverplichting van de

betreffende sprint benodigd zijn voor het verhelpen van het probleem, brengt

Klokkum verdere werkzaamheden hiervoor los in rekening tegen het gebruikelijke

uurtarief.

11.4. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op compensatie in de volgende situaties:

• De oplevering waarover aanspraak gemaakt wordt, is niet de meest

recente oplevering.

• Opdrachtgever geeft opdracht tot het publiceren of live zetten van (een

deel van) het werk uit de sprint.

• Door toedoen van de opdrachtgever is de sprintbacklog niet vastgesteld

voor aanvang van de betreffende sprint.

11.5. Indien gegronde aanspraak gemaakt wordt op de sprintcompensatie, verhelpt

Klokkum eerst de betreffende fouten, alvorens door te gaan met eventuele

andere ingeplande sprints.

11.6. Het is niet mogelijk om over een compensatiesprint of

compensatiewerkzaamheden opnieuw aanspraak te maken op compensatie met

kosteloze inspanning.

11.7. Het is niet mogelijk om voor losse werkzaamheden en/of servicewerkzaamheden

aanspraak te maken op compensatie.

11.8. Klokkum staat er niet voor in dat de programmatuur geschikt is voor het feitelijke

en/of beoogde gebruik. Klokkum garandeert evenmin dat de programmatuur

zonder onderbreking zal werken en/of dat steeds alle fouten worden verbeterd.

11.9. Klokkum kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening

brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van

opdrachtgever of van andere niet aan Klokkum toe te rekenen oorzaken.

11.10. De herstelverplichting vervalt indien opdrachtgever zonder schriftelijke

toestemming van Klokkum wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat

aanbrengen.

11.11. Herstel van fouten geschiedt op een door Klokkum te bepalen locatie en wijze.

11.12. Klokkum is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of

probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.

11.13. Klokkum is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane

gegevens, tenzij anders schriftelijk overeengekomen in een SLA.

11.14. Klokkum heeft geen enkele verplichting van welke aard of inhoud dan ook ter

zake van fouten die na afloop van de in artikel 11.1 bedoelde periode zijn gemeld of

die buiten een sprint zijn gemaakt.

11.15. Klokkum geeft geen enkele garantie af met betrekking tot het werken van het

softwareproduct in andere omgevingen dan die ingericht zijn door Klokkum.

12. Servicewerk

12.1. Klokkum biedt de mogelijkheid om een overeenkomst af te sluiten voor de

volgende activiteiten, hierna servicewerk:

• Het beheren van applicatie-infrastructuur;

• Administratieve werkzaamheden voor het inrichten en faciliteren van

softwareontwikkeling en -distributie;

• Het oplossen van gebruiksblokkerende bugs en problemen die plotseling

ontstaan zijn op een productieomgeving;

• Ondersteuningswerk zoals het beantwoorden van vragen, zowel per mail

als via de telefoon;

• Afhandelen van responsible disclosure meldingen en gegevensverzoeken;

• Monitoren van applicatiegezondheid en crashrapportages, en op basis

hiervan kleine verbeteringen doorvoeren en verbeteringsvoorstellen

toevoegen aan de backlog (alleen met een SLA).

12.2. De volgende werkzaamheden kunnen niet als servicewerk ingevuld worden:

• Het ontwikkelen van nieuwe functies;

• Wijzigingen in de applicatie die niet gerelateerd zijn aan een acute

gebruiksblokkerende bug;

• Groot onderhoud en grootschalige infrastructuurwijzigingen.

12.3. Indien overeengekomen verricht Klokkum servicewerk met betrekking tot de in

de overeenkomst bepaalde programmatuur. Dit omvat niet het herstel van fouten

in de programmatuur in de zin van artikel 10.2 noch het ontwikkelen van nieuwe

functies of onderdelen.

12.4. Indien Klokkum het servicewerk online verricht, zal opdrachtgever tijdig zorg

dragen voor een deugdelijke infrastructuur en netwerkfaciliteiten, tenzij schriftelijk

is overeengekomen dat Klokkum hier zorg voor draagt.

12.5. Opdrachtgever zal alle door Klokkum verlangde medewerking aan het

servicewerk verlenen, daaronder begrepen de tijdelijke staking van het gebruik

van de programmatuur en het maken van een back-up van alle data.

12.6. Indien het servicewerk betrekking heeft op programmatuur die niet door Klokkum

zelf aan opdrachtgever is geleverd, zal opdrachtgever, indien Klokkum dit voor

het onderhoud nodig of wenselijk acht, de broncode en de technische (ontwikkel-

)documentatie van de programmatuur (waaronder begrepen datamodellen,

ontwerpen, change-logs e.d.) ter beschikking stellen. Opdrachtgever staat ervoor

in dat hij gerechtigd is tot zodanige terbeschikkingstelling. Opdrachtgever verleent

Klokkum het recht om de programmatuur, inclusief de broncode en technische

(ontwikkel-)documentatie, te gebruiken en te wijzigen in het kader van het

uitvoeren van het overeengekomen servicewerk.

12.7. Indien opdrachtgever geen serviceovereenkomst met Klokkum heeft afgesloten,

is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het beheer van de programmatuur,

waaronder controle van de instellingen en de wijze waarop de resultaten van het

gebruik van de programmatuur worden ingezet. Opdrachtgever zal zelf

(hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig

de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving

aanpassen en de door opdrachtgever gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

12.8. Indien geen overeenkomst is afgesloten met opdrachtgever, worden de kosten

van eventueel servicewerk achteraf in rekening gebracht bij opdrachtgever.

12.9. Indien opdrachtgever een overeenkomst heeft voor een bepaald aantal serviceuren,

is Klokkum niet verplicht om bij de invulling daarvan vooraf een akkoord te

vragen aan opdrachtgever, noch eventuele overschrijding van het aantal

beschikbare service-uren te melden.

12.10. Indien Klokkum en opdrachtgever een ontwikkelingstransitietraject hebben

voltooid, vervallen alle verplichtingen van Klokkum ten aanzien van een eventuele

lopende serviceovereenkomst. De overeenkomst eindigt automatisch op het

moment dat het ontwikkelingstransitietraject voltooid is.

13. Hostingdiensten en tooling

13.1. Klokkum kan in opdracht van opdrachtgever hostingdiensten beheren. Klokkum

schakelt altijd een derde partij in om de overeengekomen hostingdiensten,

onderdelen hiervan en/of de infrastructuur achter hostingdiensten te leveren.

13.2. Het verstrekken van domeinnamen, beveiligingscertificaten, het leveren van

diensten via PaaS- en IaaS-diensten, alsmede ondersteunende infrastructuur

SaaS-diensten vallen allemaal binnen de definitie van hostingdiensten.

13.3. Bij overschrijding van de met leveranciers overeengekomen maxima van

schijfruimte, dataverkeer, en overige belasting van systemen en infrastructuur,

waarbij leverancier naar Klokkum factureert, is Klokkum gerechtigd deze

bedragen aan opdrachtgever te factureren.

13.4. Bij gebreke aan een SLA of BESA of uitdrukkelijke afspraken omtrent hosting zal

opdrachtgever zelf de (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren,

tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en

gebruiksomgeving aanpassen en door opdrachtgever gewenste interoperabiliteit

bewerkstelligen. Klokkum is niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

13.5. Uitsluitend indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen in een

serviceovereenkomst, heeft de overeenkomst tevens het verzorgen of ter

beschikking stellen van backup-, uitwijk- en recoverydiensten tot voorwerp.

13.6. Klokkum is gerechtigd om zonder expliciete toestemming van opdrachtgever

nieuwe hostingdiensten en/of tooling te introduceren bij diens project indien deze

diensten geen gegevens van eindgebruikers verwerken.

13.7. Klokkum kan de hostingdienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen

voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Klokkum zal de

buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, deze zo mogelijk

buiten kantoortijden laten plaatsvinden en deze, naar gelang van omstandigheden,

aanvangen na overleg met opdrachtgever.

13.8. Indien Klokkum op grond van de overeenkomst diensten voor opdrachtgever

verricht met betrekking tot een domeinnaam, zoals de aanvraag, verlenging of

vervreemding of overdracht aan een derde, dan dient opdrachtgever de regels en

werkwijze van de desbetreffende instantie(s) in aanmerking te nemen. Klokkum

aanvaardt uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid

van de dienstverlening of het behalen van de door opdrachtgever beoogde

resultaten. Klokkum staat er niet voor in dat een door opdrachtgever gewenste

domeinnaam aan opdrachtgever wordt toegekend. Indien Klokkum kosten maakt

bij het uitvoeren van de overeenkomst, worden deze gefactureerd aan

opdrachtgever.

13.9. De overeenkomst betreffende hostingdiensten wordt aangegaan voor de tussen

partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.

De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de

oorspronkelijke periode verlengd, tenzij opdrachtgever of Klokkum de

overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van

dertig dagen vóór het einde van de betreffende periode.

13.10. Slechts indien schriftelijk overeengekomen, zal Klokkum bij of na het einde van de

overeenkomst—tegen betaling door opdrachtgever van een dan door Klokkum te

bepalen vergoeding als ook met inachtneming door opdrachtgever van alle andere

dan door Klokkum bepaalde condities—meewerken aan het overzetten van de

website en het bijbehorende domein naar opdrachtgever of naar een andere

leverancier van webhosting-diensten.

13.11. Opdrachtgever is altijd de verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de

Algemene verordening gegevensbescherming (Avg), van gegevens opgeslagen en

verwerkt in een productieomgeving voor een softwareproduct.

13.12. Indien Klokkum en opdrachtgever een ontwikkelingstransitietraject hebben

voltooid, vervallen alle verplichtingen van Klokkum ten aanzien van hosting en

tooling.

13.13. Opdrachtgever stelt Klokkum in staat om een of meerdere stagingomgevingen in

te richten, indien dit nodig is. Eventuele kosten die Klokkum hiervoor moet maken

worden in rekening gebracht bij opdrachtgever.

14. Distributie van programmatuur via applicatiewinkels

14.1. Programmatuur welke beschikbaar dient te zijn via applicatiewinkels, zal altijd

onder naam van opdrachtgever gepubliceerd worden.

14.2. Opdrachtgever zal Klokkum stipt en adequaat de nodige toegang voor plaatsing

verlenen.

14.3. Programmatuur dient in bepaalde gevallen geaccepteerd te worden door de

beheerder van de applicatiewinkel. De periode tussen het insturen van

programmatuur en het beschikbaar komen is variabel. Deze periode wordt

uitdrukkelijk niet meegenomen in de leveringstermijn van programmatuur.

14.4. Opdrachtgever wordt geacht bekend te zijn met de ontwikkelaars- en

gebruikersvoorwaarden van de applicatiewinkels waar de voor hem ontwikkelde

programmatuur in geplaatst zal worden, of reeds in is geplaatst. Daarbij dient

opdrachtgever zich hier ten alle tijden aan te houden en draagt hij

verantwoordelijkheid voor de gebruikers van de programmatuur met betrekking

tot deze voorwaarden.

14.5. Opdrachtgever zal zich onthouden van het beïnvloeden van applicatiewinkel

zoekresultaatpositie, features en recensies, noch zal opdrachtgever hier een

derde partij voor inschakelen. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat dit ingaat

tegen de voorwaarden van veel applicatiewinkels. Opdrachtgever is volledig

aansprakelijk voor door Klokkum geleden schade indien dit plaatsvindt.

15. Voorbehoud van eigendom en rechten

15.1. Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Klokkum totdat alle

bedragen die opdrachtgever aan Klokkum op grond van de tussen partijen

gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan Klokkum zijn voldaan. Een

opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, is totdat alle bedragen zijn voldaan

slechts gerechtigd het gebruiksrecht verder te verkopen.

15.2. De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor

uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van

bestemming indien dat recht ter zake voor Klokkum gunstigere bepalingen bevat.

15.3. Rechten worden in voorkomend geval aan opdrachtgever verleend of

overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever alle uit de overeenkomst

verschuldigde bedragen heeft voldaan.

15.4. Klokkum kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gerealiseerde

gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden,

ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat

opdrachtgever alle aan Klokkum verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Hieronder valt ook een publicatie naar een productieomgeving.

16. Intellectueel eigendom

16.1. Met intellectueel eigendom wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld:

• Het auteursrecht;

• Het domeinnaamrecht;

• Het tekeningenrecht; en

• Het databankenrecht.

Met overdraagbaar intellectueel eigendom wordt in deze algemene voorwaarden

bedoeld:

• Een deel van de geschreven code in het codedepot (repository) van het

softwareproduct. Deze code dient specifiek geschreven te zijn voor het

softwareproduct van de opdrachtgever, niet door Klokkum aangewezen

te zijn voor generiek gebruik buiten het softwareproduct van

opdrachtgever en niet door Klokkum beschikbaar gemaakt te zijn onder

een open source licentie;

• Architectuur en ontwerpdocumenten die specifiek voor het

softwareproduct zijn uitgewerkt en zijn opgeleverd;

• Opgeleverde grafische ontwerpen van de interface van het

softwareproduct;

p. 17

• De opgeleverde digitale huisstijl van het product, inclusief ontworpen

merkuitingen en domeinnaamregistraties;

• Ontwikkelde databanken met vergaarde gegevens;

• Geschreven teksten (copy) in het softwareproduct; en

• Opgeleverde documentatie specifiek geschreven voor het product.

16.2. Opdrachtgever ontvangt automatisch een deel van het intellectueel eigendom van

werk dat voor opdrachtgever door Klokkum gecreëerd wordt. Klokkum draagt

louter het intellectueel eigendom over dat zij bezit. Het overdraagbaar intellectueel

eigendom is overgedragen indien opdrachtgever alle financiële

verantwoordelijkheden aan Klokkum voldaan heeft.

16.3. Het intellectueel eigendom wordt overgedragen naar de partij die betaling aan

Klokkum verricht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

16.4. Indien het werk ontstaan of ontwikkeld is voor 1 april 2019, is het bepaalde in

artikel 16.2 niet van toepassing, tenzij expliciet anders schriftelijk

overeengekomen.

16.5. Indien Klokkum een speciaal partnerschap heeft of heeft gehad met

opdrachtgever is het bepaalde in artikel 16.2 niet van toepassing, tenzij expliciet

anders schriftelijk overeengekomen. In de volgende situaties is sprake van een

speciaal partnerschap:

• Klokkum of haar moedermaatschappij bezit aandelen en/of opties van

opdrachtgever;

• Klokkum en opdrachtgever hebben een overeenkomst over omzet- en/of

winstdeling;

• Klokkum en opdrachtgever hebben een overeenkomst over een

vergoeding per verkocht product en/of aangesloten eindgebruiker; en/of

• Klokkum en opdrachtgever hebben samen aanspraak gemaakt op een

investering, grant, subsidie, crowdfunding en/of overige externe

financiering.

16.6. Indien het een speciaal partnerschap zoals omschreven in artikel 16.5 nog niet

overeen is gekomen, maar redelijkerwijs in het verschiet ligt, is het bepaalde in

artikel 16.2 niet van toepassing. Indien reeds intellectueel eigendom is

overgedragen aan opdrachtgever en opdrachtgever en Klokkum over kunnen

gaan tot een speciaal partnerschap, blijft het intellectueel eigendom van nieuw

werk en aanpassingen aan het huidige werk bij Klokkum liggen, tenzij schriftelijk

anders overeengekomen.

16.7. Indien het geheel of een deel van het intellectueel eigendom niet bij opdrachtgever

ligt, berusten alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de

overeenkomst ontwikkelde of aan opdrachtgever ter beschikking gestelde

programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- en

examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie,

rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, uitsluitend bij

Klokkum, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt

de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen

partijen gesloten overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan

opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar,

niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

16.8. Indien partijen overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom van het

overdraagbare werk, over zal gaan op opdrachtgever, tast dit het recht of de

mogelijkheid van Klokkum niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag

liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen,

documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke,

zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren,

hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht

van intellectuele eigendom het recht van Klokkum aan om ten behoeve van

zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan

die welke ten behoeve van opdrachtgever zijn of worden gedaan.

16.9. Klokkum ontvangt bij overdracht van het intellectueel eigendom van het werk

direct een breed overdraagbare, sublicentieerbare en eeuwigdurende licentie op

het gebruik van het werk zonder financiële of andere verplichtingen aan

opdrachtgever. Ook geeft opdrachtgever toestemming aan Klokkum om het werk

op te nemen in haar portfolio.

16.10. Opdrachtgever zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter

dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht

van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden,

apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

16.11. Ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het Klokkum

steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van

apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur,

programmatuur waaraan aan opdrachtgever (direct of indirect) toegang wordt

verschaft en waarvan het intellectueel eigendom niet is overgedragen, en

dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur

van het recht tot gebruik van deze objecten. Opdrachtgever zal dergelijke

technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

16.12. Indien opdrachtgever een definitieve annotatie van het intellectueel eigendom in

het softwareproduct wenst, kan Klokkum daar tegen haar reguliere tarieven in

voorzien.

16.13. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen

beschikbaarstelling aan Klokkum van apparatuur, programmatuur, voor websites

bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met

het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integratie.

Opdrachtgever vrijwaart Klokkum tegen elke aanspraak van een derde die

gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud,

bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.

p. 19

16.14. Klokkum is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit

schriftelijk uitdrukkelijk met opdrachtgever is overeengekomen.

17. Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen

17.1. Klokkum stelt aan opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie het

overeengekomen softwareproduct waarvoor het intellectueel eigendom niet is

overgedragen gedurende de looptijd van de overeenkomst voor gebruik ter

beschikking. Het recht tot gebruik van het softwareproduct is niet-exclusief, nietoverdraagbaar,

niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

17.2. De verplichting tot terbeschikkingstelling door Klokkum en het gebruiksrecht van

opdrachtgever strekken zich uitsluitend uit tot de complete objectcode van de

programmatuur en wordt na de overdracht van het intellectueel eigendom ter

beschikking gesteld. Klokkum maakt de broncode niet beschikbaar in actief

versiebeheer, maar enkel daarbuiten.

17.3. Opdrachtgever zal de overeengekomen beperkingen, van welke aard of inhoud

dan ook, op het recht tot gebruik van de programmatuur steeds stipt naleven.

17.4. Het is opdrachtgever nimmer toegestaan de programmatuur waarvan zij het

intellectueel eigendom niet volledig bezit en de dragers waarop deze

programmatuur is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden

of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder

welke titel dan ook ter beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal

opdrachtgever een derde—al dan niet op afstand (online)—toegang geven tot de

programmatuur of de programmatuur bij een derde ter hosting onderbrengen, ook

niet indien de desbetreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve

van opdrachtgever gebruikt.

17.5. Partijen houden het ervoor dat de tussen partijen gesloten overeenkomst, voor

zover deze de terbeschikkingstelling tot gebruik van programmatuur tot voorwerp

heeft, nimmer als koopovereenkomst wordt beschouwd.

18. Overdracht van rechten en verplichtingen

18.1. Opdrachtgever zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van

overeenkomst heeft nimmer aan een derde verkopen, overdragen of verpanden.

18.2. Klokkum is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een

derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.

19. Vertrouwelijkheid en overname personeel

19.1. Opdrachtgever en Klokkum dragen er zorg voor dat alle van de andere partij

ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat

deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt niet voor

Klokkum indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan

een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk

voorschrift of voor de goede uitvoering van de overeenkomst door Klokkum. De

partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het

doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als

vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn

aangeduid.

19.2. Klokkum draagt er zorg voor dat alle medewerkers en andere betrokkenen aan

de kant van Klokkum een geheimhoudingsovereenkomst hebben ondertekend.

19.3. Opdrachtgever erkent dat het van Klokkum afkomstige werk waarvan het

intellectueel eigendom niet is overgedragen steeds een vertrouwelijk karakter

heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van Klokkum, diens toeleveranciers of de

producent van de programmatuur bevat.

19.4. Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals een jaar

na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de

andere partij medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest

bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct

of indirect, voor zich laten werken. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden

zijn verbonden, waaronder de voorwaarde dat opdrachtgever een redelijke

vergoeding aan Klokkum betaalt.

19.5. Indien opdrachtgever een ontwikkelingstransitietraject met Klokkum ingaat, is

Klokkum gedurende de looptijd van de overeenkomst opdrachtgever volgens de

gebruikelijke tarieven te adviseren bij de werving van personeel met betrekking tot

het softwareproduct gemaakt door Klokkum.

20. Aansprakelijkheid van Klokkum

20.1. De totale aansprakelijkheid van Klokkum wegens een toerekenbare tekortkoming

in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook, daaronder

uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met

opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding

van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst

bedongen prijs (excl. btw). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een

duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de voor die

overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl.

btw) bedongen voor een jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van

Klokkum voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan

€ 50.000 (vijftig duizend Euro) bedragen.

20.2. De totale aansprakelijkheid van Klokkum voor schade door dood, lichamelijk letsel

of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt nimmer meer dan

€ 100.000 (honderd duizend Euro).

20.3. De aansprakelijkheid van Klokkum voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde

winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie,

schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade

verband houdende met het gebruik van door opdrachtgever aan Klokkum

voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade

verband houdende met de inschakeling van door opdrachtgever aan Klokkum

voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de

aansprakelijkheid van Klokkum verband houdende met verminking, vernietiging of

verlies van gegevens of documenten.

20.4. De in artikel 20.1 tot en met 20.3 beschreven uitsluitingen en beperkingen van

aansprakelijkheid van Klokkum laten de overige uitsluitingen en beperkingen van

aansprakelijkheid van Klokkum welke in deze algemene voorwaarden zijn

beschreven, geheel onverlet.

20.5. De in artikel 20.1 tot en met 20.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te

vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste

roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Klokkum.

20.6. Tenzij nakoming door Klokkum blijvend onmogelijk is, ontstaat de

aansprakelijkheid van Klokkum wegens toerekenbare tekortkoming in de

nakoming van een overeenkomst slechts indien opdrachtgever Klokkum

onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de

zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Klokkum ook na die termijn

toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De

ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van

de tekortkoming te bevatten, opdat Klokkum in de gelegenheid wordt gesteld

adequaat te reageren.

20.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat

opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk

bij Klokkum meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Klokkum vervalt

door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de

vordering, tenzij opdrachtgever voor het verstrijken van die termijn een

rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

20.8. Opdrachtgever vrijwaart Klokkum voor alle aanspraken van derden wegens

productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat

door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door

Klokkum geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en

voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die

apparatuur, programmatuur of andere materialen.

20.9. Opdrachtgever draagt te allen tijde het investerings- en productrisico.

20.10. Opdrachtgever is zich bewust van de risico’s die gepaard kunnen gaan bij het

plaatsen van software op de productieomgeving. Klokkum raadt aan om een SLA

af te sluiten om potentiële problemen door gebrek aan monitoring en

beschikbaarheid te voorkomen. Indien opdrachtgever geen serviceovereenkomst

heeft afgesloten, is het onmogelijk om enige geleden schade van opdrachtgever

door het plaatsen van software op de productieomgeving te verhalen op

Klokkum.

20.11. Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere beperkingen en uitsluitingen van

aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten

gunste van alle (rechts)personen waarvan Klokkum zich bij de uitvoering van de

overeenkomst bedient.

20.12. Schade die voortkomt uit het uitvoeren van een sunsetprocedure, al dan niet op

initiatief van Klokkum, kan niet op Klokkum verhaald worden.

21. Overmacht

21.1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder

begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplichting, indien hij

daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van

Klokkum wordt onder meer verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van

Klokkum, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van

toeleveranciers die door opdrachtgever aan Klokkum zijn voorgeschreven, (iii)

gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden

waarvan het gebruik door opdrachtgever aan Klokkum is voorgeschreven, (iv)

overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk-

of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog en (viii) algemene

vervoersproblemen.

21.2. Indien sprake is van overmacht sluit dit de mogelijkheid tot aanspraak op

compensatie, zowel voor sprints als service-overeenkomsten, door opdrachtgever

uit.

21.3. Indien een overmachtsituatie langer dan zestig dagen duurt, heeft elk der partijen

het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond

van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding

afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

22. Ontbinding en opzegging van (een deel van) de overeenkomst

22.1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst

wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst

slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd

mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt

voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van

wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van

opdrachtgever en alle verplichtingen tot medewerking en/of

informatieverstrekking door opdrachtgever of een door opdrachtgever in te

schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de

overeenkomst.

22.2. Indien Klokkum op het moment van ontbinding door opdrachtgever al werk ter

uitvoering van de overeenkomst heeft gedaan, zal dit werk en de daarmee

samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn,

tenzij opdrachtgever bewijst dat Klokkum ten aanzien van het wezenlijke deel van

dat werk in verzuim is. Werk dat Klokkum voor de ontbinding heeft uitgevoerd, al

dan niet reeds gefactureerd, in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de

overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijft met

inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en

wordt op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

22.3. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging

eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed

overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen

partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een

redelijke termijn in acht te worden genomen. Klokkum zal wegens opzegging

nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

22.4. Opdrachtgever is niet gerechtigd een overeenkomst van opdracht welke voor

bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

22.5. Tot zes weken voor aanvang is het in uitzonderlijke situaties mogelijk sprints in

overleg te verplaatsen of te annuleren.

22.6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst de inhoud of omvang (meerwerk,

wijziging van specificaties etc.) van de overeenkomst gewijzigd wordt, is dit voor

opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

22.7. Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke

ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de wederpartij—al dan

niet voorlopig—surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de

andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de

andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van

reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Klokkum kan de

overeenkomst tevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of

gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeggenschap over de onderneming

van opdrachtgever direct of indirect wijzigt. Klokkum is wegens de beëindiging als

bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden

dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval opdrachtgever onherroepelijk in

staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van

opdrachtgever tot gebruik van de ter beschikking gestelde programmatuur,

websites en dergelijke alsmede het recht van opdrachtgever tot toegang en/of

gebruik van de diensten van Klokkum, zonder dat hiertoe een

opzeggingshandeling van de zijde van Klokkum vereist is.

22.8. Indien opdrachtgever de overeenkomst met Klokkum volledig wenst te ontbinden

terwijl Klokkum verantwoordelijk is voor het beheer van een productieomgeving,

is de afname van een sunsetprocedure verplicht.

22.9. Indien surseance van betaling wordt verleend aan opdrachtgever of

opdrachtgever faillissement aanvraagt, en het softwareproduct ontwikkeld door

Klokkum essentieel is voor resterende inkomsten van opdrachtgever, kan

Klokkum een sunsetprocedure in verband met uitblijven van betaling uitstellen.

Opdrachtgever is in dit geval de een inschatting van kosten voor de eventuele

toekomstige uitvoering van de sunsetprocedure wel per direct verschuldigd aan

Klokkum. Deze inschatting wordt gemaakt door Klokkum. Indien Klokkum bij

faillissement niet als dwangcrediteur gezien wordt, is Klokkum alsnog gerechtigd

de sunsetprocedure uit te voeren.

22.10. Indien opdrachtgever een SLA of BESA opzegt, vervalt het openstaande servicetegoed.

23. Wijziging van de voorwaarden

23.1. Klokkum behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te

vullen.

23.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met

inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van

de wijziging.

23.3. Indien opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met de wijziging, is

opdrachtgever gerechtigd binnen veertien dagen na kennisgeving van de wijziging

de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang van de datum waarop de

nieuwe voorwaarden in werking zouden treden.

24. Toepasselijk recht en geschillen

24.1. De overeenkomsten tussen Klokkum en opdrachtgever worden beheerst door

Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is

uitgesloten.

24.2. Geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten

overeenkomst en/of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het

gevolg zijn, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het

Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statutair

gevestigd te Den Haag, een en ander onverminderd het recht van elk der partijen

een voorziening in (arbitraal) kort geding te vragen en onverminderd het recht van

elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen. De plaats van

arbitrage is Almelo.

Klokkum – 2021 Klokkum is onderdeel van PC Rolin’ KVK : 17212823
BTW: NL001837611B74